خوش آن زمان که نکویان کنند غارت شهر
مرا تو گیری و گویی که این اسیر من است


بهانه گیر شده ام امشب... دنیای دخترانه است و هزار ناز:)
دلم...اوممممم! دلم انار می خواهد و خرمالو و سیب ...و کسی که بشود روی دوست داشتنش حساب کرد