خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست

طاقت بار فراق این همه ایامم نیست ...