مربا خوب است! مربای هویج و انار هردو خوب شدند. طعم آبلیمو یکم توی ذوق می زند البته

چقدر ادم پشت ادم مرد این چند روز. من کی مردم حواسم نبود؟!

باید کنفرانسش را آماده کنم بدرک که چشمش هرجور هست یا نیست من ضعیف و به درد نخور تر از آنم که بتوانم نه بگویم.

واقعا اگر آن دو روز بیمارستان نمی ایستادی ارتو را بهتر امتحان می دادی؟! شاید لااقل الان نگران کتاب مسخره تومورها نبودم.

دارم از تمام کارهای خانه از آشپزی هم حتی متنفر می شوم خدایا! خوشحالم که منظورم را می فهمی توضیح نمیدهم.

تلگرام آشغالترین اختراع اخیر است!

گوارش و خون هم دوره نشده.

90درصد یعنی چقدر؟ چه طور؟؟

بعضی وقت ها نمی داند کجاست! به من می گوید ممنونم پسر خوب! یعنی اینطوری خوب است؟! نمی دانم واقعا نمیدانم