جایگاه بعضی ها در زندگی من، 

باید دقیقا به اندازه «خودخواهی» شان

سرسری و دم دستی باشد....