ایضا از شنیدن بعضی حرف ها، آرزو می کند آدم، ای کاش مرده بود پیش تر ...