70ساله به نظر می رسید. کلللللللی از دکتر تعریف کرد و به ما گفت نه تنها از علمش، بلکه از نگاهش کلامش اعتقادش یاد بگیرید از امیدی که در چشمهایش موج می زند از اراده ای که برای زندگی به مریضانش می بخشد یاد بگیرید....
دکتر می گوید لطف دارند اما ایشان اعتقاداتی خیلی قوی دارند. قضیه این است که دوماه پیش آمدند پیش من و متوجه شدم در کالیکس تحتانی شان سنگ بزرگی بود که من گفتم باید حتما جراحی بشوند.اما ایشان گفتند اجازه بده من میروم دعا میکنم و... بخاطر همین وقت عمل را دیرتر گذاشتیم...و حالا هم که عکس را میبینید اثری از آن سنگ نیست:)
 بعد با رضایتی عمیق و لبخندی گرم اضافه می کند اعتقادات مریض من خیلی قوی است:)
خدایا کمک کن همیشه در برخورد با مریض هایم تو در نظرم بالاتر و برتر از هرچیزی باشی و مثل دکتر من هم به همه بگویم "امیدت به خدا"