دلم را

از کفه ی ترازویت پس میگیرم

کفِ دستم می گذارم

و برایت ترانه ی خیرپیش می خوانم


راه بیفت

دنیا پر از شهرهایی ست

که دخترک های بی بهارش

تو را نشانه می روند

بی آنکه عاشق لبخندهایت شوند