امیدوارم هرگز براتون پیش نیاد! بی خوابی بد مرض و دردیه:( مخصوصا که کلی درس و کار رو دستت مونده باشه و حسابی خسته و خواب آلود باشی.

تقریبا 2-3روز یکبار میخوابم! قرصم اثر نداره. خسته شدم بس که ساعت ها منتظر موندم خوابم ببره!! دوماهه وضعم اینه. کلا بعد از اون دو سه روزی هم که گفتم خوابم میبره، مثل آدم که عمیق نمیشه، هوشیارم و همه صداها رو میشنوم!! به زری میگم چیکار کنم؟! نمیرم از بی خوابی؟! جونم داره بالا میاد خیلی ضایعس آدم از بی خوابی بمیره خووو