هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق

هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق