«رمضان» است

راستی ،

حسرت تو را خوردن

روزه را باطل نمی کند ؟!