وقتی استرس امتحان باعث شود مقابل استاد در جواب ساده ترین سوال ها هم سکوت کنی آن هم در بخش با عظمت داخلی! باید فاتحه آینده ات را بخوانی.

چشم هایم هنوز می سوزد و سرم در حال انفجار است....چقدر دنیایم امروز تیره شده