چشمهایت منتظر بودند ...

چشمهایم مرا آوردند!


و "چشم کلید راز گشای درون آدمی ست"...

+چقدر ماسک های اتاق عمل را دوست دارم که تشریفات کامل را برای این دقایق شکوهمند تدارک می بینند!

++بعدا نوشتم: چقدر اصرار داری هربار که اسم مشهد می آید با حالی عجیب بگویی چشمهایت را امام رضا شفا داده است. آری، اتفاقی نیست این همه زیبایی! چشم های تو شبیه کبوترهای عاشق، به هر بهانه ای جلد حرم اند...