پیش چشم همه از خویش یلی ساخته ام

پیش چشمان تو اما سپر انداخته ام ...