عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی
عشق داند که در این دایره سرگردانند 


با دیدن تو معنی عاشقانه زندگی کردن را فهمیدم! عاشقانه درس خواندن، عاشقانه بندگی کردن،دنیا را عاشقانه نگاه کردن...
معنی حجب وحیای مردانه ...و پایبندی به حریم امن خانواده را؛
جایگاه عقل و تفکر عمیق روی سرسری ترین مسائل را؛
به کاربردن همان 5 درصد شعوری را که همیشه میگویی!

می دانی!
جای تو در زندگی من بسی خالی بود...
                                                                   مهربان استادم...