"خیلی مهم است که یک نفر، فقط یک نفر.."

کمی مکث کرد.انگار بغض راه گلویش را گرفت، اما زود به خودش مسلط شد. "..یک نفر توی دنیا آدم را از ته دل دوست داشته باشد.می فهمی؟ حتی اگر بد دوست داشته باشد یعنی از طرز دوست داشتنش خوشت نیاید" 


همه ی افق - #فریبا_وفی

+هیچ تناقضی با پست قبل ندارد. و این دوست داشتن نباید منجر شود به اینکه فراموش کنیم تنهاییم. باید جایی در پیشانی خلوت درونمان حک شود که هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند در تنهایی من رخنه کند! نه اینکه نخواهد، نمی تواند به هزار و یک دلیل. شاید گاهی کسی برای مدت کوتاهی چنین توهمی به من بدهد اما به زودی در خواهم یافت که اینگونه نیست...اما جایگاه این آدم بالا که فریبا وفی گفته است، به نظر من مهم نیست دوست بداری یا دوستت بدارد، چنین امکانی برای ادامه زندگی قلب تو لازم است! می گفتم، جایگاه این آدم چیزیست به اندازه لبخندی شیرین و حسی گرم است از یادآوری لبخند کسی یا چشمهایش، خلسه گس چند ثانیه ای و بعد ادامه زندگی...