قبل از نوشتن این پست دارم فکر می کنم ممکن است افرادی مرا بی حیا تصور کنند اما مهم نیست! فکر می کنم قضیه از این حرف ها گذشته باشد. بعد درمانی اش را که همیشه در رسانه نمی گویند به قول دکتر ف.خ.ف یکی از خط قرمز های رسانه ملی است متاسفانه!! رسانه ای که هنوز هم با تمام ادعایش در تشخیص اهم و مهم لنگ می زند، و چه مردانی که به خاطر تفکرات عام اشتباه یا ندانستن نکات ضروری ترومای این ناحیه و یا به دلیل کارهای احمقانه ای که از عواقبش آگاهی ندارند به سادگی تا آخر عمر ایمپوتنس می شوند. آن وقت به راحتی پشت شیشه هر داروخانه و مغازه ای تبلیغات انواع مواد افزاینده میل جنسی را زده اند! دکتر هربار حرفش پیش می آید با تاسفی عمیق می گوید: محال است شبی چند مریض از این دست نداشته باشم.

بحث تروماها بود. می گفت بیشترین مقالات penis amputation مربوط به تایلند است. می دانید چرا؟ بالاترین آمار آمپوتاسیون را در جهان دارد آن هم نه به خاطر تروما یا پریاپیسم و هرچیز دیگر نه! در این کشور هرمردی به همسرش خیانت کند، اینطور مورد انتقام زنش قرار می گیرد. جالب بود! بالاخره در یک گوشه دنیا کسانی پیدا می شوند که هرزگی مردان را مجازات کنند!