گاهی درست در اوج امیدواری و تلاشت، دقیقا در زمانی که مطمئنی درست ترین راه ممکن را انتخاب کرده ای، کسی پیدا می شود که سخت کوشی ات را نادیده می گیرد و تمام انگیزه ات را تنها در چند لحظه، به تاراج می برد...

گاهی استادی در نهایت بی انصافی...گاهی یک دوست صمیمی، با کم مهری ناخواسته...

یک نصفه روز را بی اراده اشک ریختن...سخت بود ...

روز سختی بود امروز