صبح چهارشنبه آی سی یو بودم که نوت مریضامو بذارم؛ رفتم پرونده رو بردارم دیدم عه! روی پرونده ی مریض من یه اسم جدید نوشتن. گفتم چرا اینجوریه؟! پرستار گفت مریض شما دیشب فوت شد... صبح پنجشنبه تخت یه مریض دیگه هم خالی بود...

پس چرا من هنوزم آدم بهتری نشدم؟