به حول قوه الهی ۴۸ساعت اول ماه رمضون رو کشیک داخلی ۴۸ساعته پر کرده! تا ببینیم بعدش خدا چی میخواد :)