_ با من اینجوری حرف نزن؛ رسمی صحبت کن لطفا! بهم بر میخوره ها !

_ بی خبر نیا لطفا!

_ وقتی با من صحبت می کنی تو چشمام نگاه نکن لطفاااااا!

_ قرار نبود دست هات بی هوا لای موهای من ...


این روزا خوبم بخدا راست میگم! خوب باش...خوب من