در ادامه ی پست "اولین برف"؛ شما هم مثل من بشنوید و حظ ببرید:)

all of me

دانلود


+متن و ترجمه فارسی در ادامه مطلب...


What would I do without your smart mouth
من بدون شیرین زبونیت چی کار کنم
Drawing me in, and you kicking me out
منو غرق خودت میکنی و بعد پسم میزنی
Got my head spinning, no kidding, I can’t pin you down
باعث میشی سر من گیج بره، بی شوخی نمیتونم ذهنتو بخونم
What’s going on in that beautiful mind?
چی میگذره توو اون ذهن زیبات؟
I’m on your magical mystery ride
من در گردش اسرار آمیز توام
And I’m so dizzy, don’t know what hit me, but I’ll be alright
و خیلی گیجم نمیدونم چی آزارم میده ولی رو به راه میشم 
My head’s under water
سرم زیرآبه
But I’m breathing fine
ولی به راحتی نفس میکشم
You’re crazy and I’m out of my mind
تو دیوونه ای و من هوش از سرم پریده
Cause all of me
چون تمام وجودم
Loves all of you
عاشق تمام توست
Love your curves and all your edges
عاشق همه ی پیچیدگی ها و تمام مرز هاتم
All your perfect imperfections
همه نقص های فوق العادت
Give your all to me
تمام وجودت رو به من بده
I’ll give my all to you
منم همه ی وجودم رو میدم بهت
You’re my end and my beginning
تو شروع و پایان منی
Even when I lose I’m winning
حتی وقتی میبازم هم برنده ام
‘Cause I give you all of me
چون من تمام وجودمو تقدیمت میکنم
And you give me all of you
و تو هم تمام وجودتو به من میدی
How many times do I have to tell you
چندبار باید بهت بگم؟
Even when you’re crying you’re beautiful too
که حتی وقتی گریه هم میکنی هم زیبایی
The world is beating you down, I’m around through every mood
دنیا داره تورو به زمین میزنه ولی  من در هر مود (حس و حال) تو کنارتم 
You’re my downfall, you’re my muse
تو دلیل سقوطمی ، تو منبع الهامم (فروز) هستی
My worst distraction, my rhythm and blues
بدترین حواس پرتی من، ریتم و آهنگ منی
I can’t stop singing, it’s ringing, in my head for you
نمیتونم نخونم برات،داره تکرار میشه توی سرم
My head’s under water
سرم زیرآبه
But I’m breathing fine
ولی به راحتی نفس میکشم
You’re crazy and I’m out of my mind
تو دیوونه ای و من هوش از سرم پریده
Cause all of me
چون تمام وجودم
Loves all of you
عاشق تمام توست
Love your curves and all your edges
عاشق همه ی پیچیدگی ها و تمام مرز هاتم
All your perfect imperfections
همه ی نقص های فوق العادت
Give your all to me
تمام وجودت رو به من بده
I’ll give my all to you
من هم تمام وجودمو تقدیمت میکنم 
You’re my end and my beginning
تو شروع و پایان منی
Even when I lose I’m winning
من (زمانیکه با توام) حتی وقتی میبازم هم برنده ام
‘Cause I give you all of me
چون من تمام وجودمو تقدیمت میکنم
And you give me all of you
و تو هم تمام وجودتو به من میدی 
Cards on the table, we’re both showing hearts
کارت هایمان بر روی میز است،هر دوی ما دل (قلب) در دستمونه و نشون میدیم
Risking it all, though it’s hard
بر همه چیز ریسک میکنیم، با اینکه سخته 
Cause all of me
چون تمام وجودم
Loves all of you
عاشق تمام توست
Love your curves and all your edges
عاشق همه ی پیچیدگی ها و تمام مرز هاتم
All your perfect imperfections
همه ی نقص های فوق العادت
Give your all to me
تمام وجودت رو به من بده
I’ll give my all to you
من هم تمام وجودمو تقدیمت میکنم 
You’re my end and my beginning
تو شروع و پایان منی
Even when I lose I’m winning
من (زمانیکه با توام) حتی وقتی میبازم هم برنده ام
‘Cause I give you all of me
چون من تمام وجودمو تقدیمت میکنم
And you give me all of you
و تو هم تمام وجودتو به من میدی 
I give you all of me
من تمام وجودمو بهت تقدیم میکنم
And you give me all, all