چند وقتی میشه که خانم دکتر شین.ه جزء آدم های بزرگ زندگی من شده. شاید خودش ندونه چقدر دوسش دارم(هرچند با اصرار من توی رفتارام تقریبا محاله) اما این واقعیت رو نمیشه انکار کرد که مریضاشم خیلی دوسش دارن. قبلا شنیده بودم وقتی کسی عزیز دل خدا میشه، خدا محبتشو تو دل همه میندازه اما الان واقعا دیدم. خب پزشک خوب کم نداریم خدا حفظشون کنه ولی اینکه تموم شبانه روز کسی خودشو وقف خدا کنه کمتر دیده بودم. باید روحتو خیلی بزرگ کرده باشی که تو هر لحظه با هر مریض فقط و فقط به صلاح و بهترین انتخاب مریض فکر کنی و مسائل مالی برات بی اهمیت باشه، بالاتر از این: برای مریض حتی توی اتاق عمل وقت ویژه بذاری باهاش صحبت کنی آرومش کنی و بازم بالاتر... شب و نصفه شب بیدارت کنن بدخواب بشی و کمترین گله ای نداشته باشی و نگاهت این باشه که خوشحالم کار مریضا رو میتونم انجام بدم. موارد زیادی هست دیگه دونه دونه نمیگم. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

کشیک دیشبم یه اتفاقاتی افتاد که دلخور شدم میخواستم امروز شکایتمو پیش استاد شین.ه ببرم. تو درمونگاه مریضاشو که بعد از پنج ساعت تموم کردیم خواستم مقدمه چینی کنم با لبخند و خجالت گفتم من شرمنده ام استاد دیشب هی مجبور شدم زنگ بزنم. بعدم که دستامو جلو صورتم گرفتم و گفتم من شطرنجی! خندید... گفت نه عیبی نداره تازه فقط هم شما نبودین که! گفتم وای بازم بود؟! و سرمو باز با خجالت و لبخند پشت دوست اینترنم قایم کردم گفتم سه بارش که من بودم!! عمیق تر خندید. باهام حرف زد از مریض دیروزش گفت از جراحیا از اینکه دیر رسیده بود خونه و شب هم که شخص شخیص خودم سه بار بهشون زنگ زده بودم و بیدارشون کرده بودم و سی سی یو و بخش هم که قربونشون برم بارها؛ از اینکه بد خواب شده بود نتونسته بود دیگه بخوابه و از اینکه میگفت حتی یک بار هم نشده این سال ها، بگم "چرا زنگ زدن! وای!" خجالت کشیده بودم از استاد از ظرفیت خودم و شکایتی که میخواستم پیشش ببرم. گفتم رشته زنان از نظر دنیوی با این همه استرسش اصلاااا نمیرزه مگر اینکه کسی دیدش اخروی باشه و بخواد خدمت کنه. نگام میکرد. ادامه دادم البته من تو بخش های مختلف سعی کردم نگاهم خدمت باشه و تا حدودی ام موفق شدم اما شب و نصفه شب که مریضام میان گاهی یادم میره! ویاد اون حالت منگی نصف شبام افتادم نتونستم جلو خندمو بگیرم. خندید...شیرین و خواستنی.با خودم فک کردم همین یک نگاه خدمت عاشقانه رو اگه ازش یاد بگیرم واسه دوعالمم کافیه.