من بی تو در غریب ترین شهر عالمم

بی من تو در کجای جهانی که نیستی؟