با بال های شکسته ام، یا این پاهای به بند کشیده شده، با قلبی که دست چندم است... می شود یک بار دیگر جان مرا به نام خودت بزنی؟