دل دیوانگی ام هست و سرِ ناباکی

که نه کاریست شکیبایی و اندوهناکی


+ برگشتم خونه:)