اولین مریض اورژانسمو ویزیت کردم...یه برش عمیق روی پا داشت.

شیش تا سوچور خورد.

خداجونم من امروز واسطه لطف تو به بنده هات شدم، ممنونم که نگام میکنی هنوز...