در توصیف حالم هیچ کلمه ای پیدا نمیکنم... فقط این شعر شاید یکم بتونه بگه.