جریان چیست؟! پیدا نمی شود جسد آنهایی که روزی ادعا می کردند برایمان میمیرند...

میترسم...این روزها به طرز عجیبی دارد کش می آید ونمی کشد! چیزی شبیه آخرین نفس های کسی درحال غرق شدن...