نه بازگشت به گذشته، نه تحمل وضع موجود : تغییر به نفع مردم


تمام سعیم را کردم که فارغ از جو و با دیدن واقعیات این چند سال، بدون توجه به شایعات درباره هر کاندیدا، تحقیق کنم! با توجه به همنشینان هر کاندیدا و با توجه به حمایت کنندهای داخلی و خارجی شان انتخاب کنم. خدایا دستمان را بگیر که بی حمایت تو سرگردان گردابیم...


مهمتر از انتخاب شدن هرکسی، برای کشورم رای میدهم. به عشق رهبرم رای میدهم و با توکل به خدا و با چشم امید به امام زمانم به صحنه می آیم.

خدایای مهربانم...همانطور که سعی میکنم روزی پزشک خوبی در راه خدمت به بندگانت شوم کمکم کن بتوانم بصیرت پیدا کنم و در مقابل دشمنانت بایستم.

به تشنه کامی عباس هایمان سوگند/ به دست بسته ی غواص هایمان سوگند...

آمین