به هرطرف میدوم
راهی نیست...
برای مردن شاید زود نباشد 24سالگی 
اما ناگهان است...

+مسخره ترین شکست دنیا، در مقابل اشک هاست...وقتی هرلحظه لبریز میشوند...