صدایی عاشقانه ما را میخواند: بنده ی من!

بال هایتان را بگشایید! حس پــــــــــــرواز... آن هم در آسمان ِ بی کران ِ محبت ِخدای رمضان، چیزی ما واراء تصور ماست...